Osnovne strukovne studije

   Prema novom nastavnom planu nastava na Visokoj tehnološkoj školi strukovnih studija odvija se na sedam studijskih programa:

  • Informaciona tehnologija
  • Ekonomija
  • Farmacija
  • Zdravstvena nega
  • Zaštita životne sredine
  • Inženjerski menadžment
  • Gastronomija

   Nastavni plan i program za sticanje višeg obrazovanja ostvaruje se u trajanju od šest semestara. Programski sadržaji nastavnih predmeta su tako organizovani - modulisani, da se mogu parcijalno polagati i kumulativno ocenjivati kroz domaće zadatke, grafičke i seminarske radove, kolokvijume i pismene i/ili usmene ispite. Za realizaciju predavanja, vežbi i stručne prakse studentima stoje na raspolaganju prostorije i laboratorije škole, kao i laboratorije i pogonska postrojenja hemijske, prehrambene i informacione industrije mačvanskog okruga i šire.

   U trećoj godini je uvedena stručna praksa u trajanju od 30 radnih dana, kao i diplomski rad. Razliciti smerovi imaju specifične izborne predmete. Za izborne predmete student se opredeljuje na početku semestra u dogovoru sa nastavnom komisijom.

   Završetkom studija studenti Visoke tehnološke škole dobijaju zvanje strukovnog inženjera ili strukovnog menadžera odgovarajućeg smera.